ویژگی نقاط طب سوزنی و روش تشخیص آنها

نقاط طب سوزنی نقاط ریزی در بدن هستند که با سوزن زدن روی آنها درمان صورت می گیرد که در طی این درمان تعادل که اصل سلامت است برقرار می گردد. این نقاط روی مریدیان، چانل های بخصوصی قرار دارند که چنانچه بار پاتولوژیک یک عنصر و مریدیان مربوطه زیاد باشد (بیماری زا) آنرا تخلیه و اگر کم باشد آن را شارژ می کنند. این نقاط روی ۱۴ مریدیان قرار گرفته اند که ۱۲ مریدیان به طور قرینه چپ و راست بدن هستند و CV در جلو و GV در پشت بدن و هر دو در خطر وسط می باشند. بعضی از نقاط در حالی که اَکستراپوینت هستند اما هنوز به گونه ای با یک مریدیان در ارتباط اند مثل نقطه اسکسترای چشم زانو که نقطه خارجی آن همان ۳۵ می باشد. نقاط طب سوزنی مقاومت اهمی در حدود ۵۰۰۰۰ اهم دارند. یعنی پنجاه کیلو اهم و نقاط غیر آکویونیت طب سوزنی مقاومت اهمی حدود ۲۰۰ کیلو اهم دارند. این مقاومت را حتی می توان با اهم مترهای معمولی اندازه گیری کرد. بر همین اساس دستگاه های نقطه یاب ساخته شده که وقتی نوک آن روی آکوپوینت قرار می گیرد صدای مخصوصی می دهد. معمولاً این دستگاه ها را در دست دانشجویان سال یک و دو و افراد کم تجربه می توان یافت زیرا که متخصص آکوپنکچر حتی با نگاه می توانند نقطه را پیدا کنند یا بعد از زدن سوزن با کمی جابجا کردن و چرخاندن از بیمار سؤال کنند. اصولاً نقاط آکوپوینت نسبت به فشار حساس می باشند. این حساسیت ابتدا درک نمی شود ولی بعد از مدتی ماساژ دادن روی روده بزرگ می توانید حاسیت این آکوپوینت را حس کنید. Kidney 6 (کلیه) را مدتی ماساژ داده سپس با ناخن روی آن فشار دهید تا حساسیت آکوپوینت ها را در فشار حس کنید. از روی همین حالت درمان با طب فشاری به وجود آمده که البته علم آکادمیک نیست و در مورد بیماران کمبود فاکتورهای انعقادی و تمایل به خونریزی از این نوع طب فشاری استفاده می گردد.