درمان وِزوِز گوش با طب سوزنی

درمان وِزوِز گوش با طب سوزنی

درمان وزوز گوش با طب سوزنی

وِزوِزگوش یا صدای زنگ در گوش مشکل مزمن شایعی است که متأسفانه گاهی اوقات طب غربی در درمان آن با مشکل مواجه می شود. وزوز گوش از نظر طب غربی بر اثر صدمه به عصبی که گوش داخلی را عصب رسانی می کند پدید می آید، بنابراین معمولاً همراه با کم شدن شنوایی می باشد. شنوایی بیمار به دو علت کم می شود: اول اینکه به عصب شنوایی او آسیب رسیده است و دوم آنکه صدای وزوز مانع از آن می شود که سایر صداها را بخوبی بشنود. بنابراین اگر این وزوز کاهش پیدا کند، بیمار بهتر صداها را خواهد شنید (حتی اگر شنوایی اش هم کم شده باشد).
نوعی بیماری به نام بیماری مه نی یر (MENIERE) وجود دارد که بیماران مبتلا به آن دچار وزوز گوش، سرگیجه و کاهش تدریجی شنوایی می باشند.اکنون اجازه دهید که شرح حال یک بیمار ۷۰ ساله مبتلا به بیماری مه نی یر را که به یک متخصص طب سوزنی مراجعه نموده است را بیان نمایم. این بیمار اظهار می دارد که هنگامی که دچار استرس می شود یا از نظر روحی ناراحت می گردد وزوز گوش او بدتر می شود. نبض او ضعیف بوده و زبانش سفید می باشد.
همانطورکه قبلاً نیز گفتم، در افراد مسن کاهش عملکرد چی (QI) شایع می باشد. از آنجایی که از نظر طب سوزنی، گوش ها به کلیه ها ارتباط دارند، کمبود مزمن چی(QI) در افراد مسن ممکن است عملکرد گوش را کاهش داده و در نتیجه باعث ایجاد کم شنوایی شود. ضعیف بودن نبض و سفید بودن زبان این بیمار همراه با این واقعیت که وضعیت او در هنگام استرس بدتر می شود، همگی بیانگر آن هستند که یک سندروم کمبود در این فرد وجود دارد. سرگیجه به علت یک وضعیت کمبود درمغز می باشد که آن نیز بخاطر عملکرد بد کلیه ها است.
در درمان چنین بیماری، هدف ما باید تقویت کلیه ها و بازگرداندن عملکرد طبیعی چی (QI) باشد.
نقاط مورد استفاده در طب سوزنی در درمان وزوز گوش عبارتند از:
SP6 – UB23 – K3 – GB2 – LIV3 – DU4