مکانیسم اثر طب سوزنی

طب سوزنی چگونه  کار میکند؟

طب سوزنی یک از طبهای سنتی  چین میباشد .طبق فلسفه طب چینی سنتی, برروی بدن مسیرها یا کانالهای حرکت انرژی وجود دارد و هر گاه حرکت انرژی در این کانالها مختل شود, بیماری حاصل میگردد . با تحريك  نقاط طب سوزنی , حرکت انرژی در کانالها تصحیح شده و سیستم ترمیم کننده بدن فعال می گردد.  این کانالها , نه تنها با یکدیگر بلکه با ارگانهای  درون بدن ( کلیه و کبد ، ریه و غیره )  در ارتباط میباشند , تحريك اين نقاط میتواند  متابوليسم ارگانهای درون را تحت تاثير قرار داده  و بهبودي را سبب شود . سالانه تحقيقات بسيار گسترده اي بر رويطب سوزني انجام ميگيرد ، گسترش تحقيقات سبب شده است كه طب سوزنی از جنبه سنتي خود خارج  و شكل نويني را بخود بگيرد ..مطالعات نشانگر آن هستند  كه طب سوزنی با تحريك عصبهاي محيطي و مركزي   سبب ترشح هورمونهاي از قبيل endorphin, enkephalin Dynorphin  .و غيره …..  ميگردد. هورمونهاي ترشح شده با مكانيسمهاي مختلفي   سبب تسكين درد ، تحريك سيستم ايمني ،  بهبود خون رساني به عضو بيمار و برخي از مكانيسم هايي كه هنوز شناخته نشده است  ترميم بدن  را سبب  ميگردند.

طب سوزنی

طب سوزنی