الکترو فیزیولوژی و طب سوزنی

در دهه های اخیر تلاش وافری صورت گرفت که TCM یا طب سنتی چینی را با طب غربی پیوند دهند. بزرگترین پل ارتباطی بین این دو مقوله در حیطهء بیو الکترومگنتسم و مطالعهء میدانهای جزئی الکترومگنتیک است که پروسه های حیات را برقرار می سازد . قسمت اعظم تحقیقات در این زمینه از جانب اروپاییان صورت گرفته و بیشتر ان هنوز در دسترس ما در ایالات متحده قرار ندارد.این مقاله شامل بررسی اجمالی از تحقیقات بعمل امده در این زمینه همراه با توجه بخصوص بر روی دانستن طرز سوزن گذاری سوزنهای طب سوزنی. مریدینها. قدرت حیات و نقاط طب سوزنی Acupoints و بررسی از نوع اینده نگر است و در حیطهء BEM انجام پذیرفته است.

نقاط کلیدی:

بیوالکترو مگنتیسم BEM ،TCM طب سنتی چینی، الکترومگنتیک، رزونانس Resonance، فیزیک کوانتومی، پتانسیلها، قطبیت polarity، قدرت هدایت conductivity،ظرفیت توانایی capacitance، یون Ion، جریان کوچک microcurrent ، نوردنسترم ordenstromنیمه هادی semi conduction، پیزوالکتریکسیته piezoelectricity، ماناکا Manaka و فاشیا

در طی دورهء طولانی طب سنتی چینی نتایج سوزن زدن یا needling نقاط طب سوزنی یا Acupoints چه کلینیکی و چه با تئوری توصیف شده بودند. مفهوم چی Qi . خون. مریدینها. نقاط طب سوزنی قسمت اعظم باور و لغات استفاده شده در طب سوزنی هستند. از آغاز معرفی طب سوزنی به فرهنگ غربی. تجارب و نوشتارهای زیادی در زمینهء اثر آن با لغات علمی غربی انجام شد. بسیاری از توصیفات اولیه سطحی و ساده بودند . برای نمونه اظهار می داشتند که طب سوزنی یک راه اولیه تحریک سیستم عصبی است یا اینکه این فقط یک درمان پلاسبو است.

تعداد قابل توجهی از محققان با بینشی بودند که به عمق بیشتری از حقیقت مشترک بین TCM

و علم غربی دست یافتند. و راههای انان منجر به قلمروهای الکترومگنتیک و فیزیک کوانتومی شد.

بمیدانهای الکترومگنتیک و زندگی:

زندگی چیست؟ ایا زندگی تعادل دینامیک بین تمام سلولهای زنده است ایا ان تعادل توازن تشعشعات متعدد است که می توانند یکدیگر را تحت تاثیر قرار دهند.

بیماری چیست؟ ایا بیماری عدم توازن ارتعاشی بین سلولها است که از علل خارجی منشاء می گیرند.

توضیحات قدیمی چینی Qi و راههای ان و تجمع ان در بدن ارتباط مستقیمی با انچه هم اکنون در زمینهء فعالیت الکترومگنتیک فرمهای حیات کشف شده دارد. ما می توانیم بفهمیم که این انرژی Qi به فیزیک تراکمی تعلق دارد .

سیستم های طب سوزنی به مقدار قابل توجهی تحت تاثیر این انرژیهای الکترومگنتیک می باشند که در همه جا وجود دارد که بر اساس نظر محققین که در زیر به تفسیر بیان شده توضیح داده سده است.

یکی از اولین سوالاتی که باید در نظر گرفته شود این است که منبع انرژیهایی که پروسه های بدن از طریق سیستم های طب سوزنی صورت می گیرد از کجا منشاء می گیرد؟

حقیقت اصلی این است که هر موجود زنده یک سیستم تولید انرژی دارد اگر چه به نظر کوچک برسد مانند انگل.

همهء ارگانیسم ها نیازمند منابع خارجی انرژی هستند مانند غذا. هوا و خورشید. در انسان انرژی از طریق سلولی توسط چرخهء کربس یا سیتریک از طریق ارتباط قلب وریه و تغییر مواد مغذی از طریق ارگانها صورت می گیرد. بر اساس TCM . در ارگانهای مسئول تولید انرژی ریه و طحال مسئول گرم کردن نواحی سه گانه تنظیم متابولیسم

نواحی پایین . میانی . و بالای بدن هستند. طب سوزنی کاران ‌Acupuncturist تریپل جیاو یا triple jiao را به سیستم آندوکرین منسوب کردند که متابولیسم و دیگرپروسه های حیات را تنظیم می کند.

انرژیهای تولید شده توسط بدن یک میدان الکتریکی در اطراف بدن ایجاد می کند. این میدان مشابه است با نشئه و تجلی هر ماده Aura می نامند و بخصوص این کلمه توسط افرادی که در حال انجام Qi Gong چی گنگ استفاده می شود و یا میدان Qi را نیز به ان می گویند. بر اساس نظر این افراد اختلالات در تولید انرژی بدن و حرکت از تایکی یا ناحیهء مشکل دار در میدان بدن است که باعث بیماری می شود. استفاده از قدرت سنج potentiometric جهت اندازه گیری پتانسیلهای الکتریکی بدن استفاده شد.

Schult ثابت کرد که سیستم مریدین راههای تمرکز میدانهای نیروی ساخته شده در بدن هستند.

Becker اظهار داشت که این میدان نامتقارن است و توسط ساختمانهایی مانند بافت. فاشیا. عضلات . استخوان و پوست احاطه شده و در نزدیکی ارگان ها تغییر می کند. این میدان همچنین تحت تاثیر ارتباط با ساختمانها مانند فاصله. مداخله. توانایی . قطبیت و رزونانس است. بخشی از طب سوزنی بر پایهء نیروی های بین این لایه های قدرت است.

بر اساس نظریهء Schult . مقداری از تظاهرات فیزیکی شدید مانند درد حاد . اسپاسم. تتانی و نوروپاتیها در اثر اختلال میدان بدن در اثر صدمه به ویسا بوجود می آید. او اظهار داشت که این عوامل بسیار مهمتر از بوجود امدن صدمه و اسیب عصبی است.

تحقیقات او نشان داد که درد اندام قطع شده که در پزشکی به ان درد اندام فانتوم نمونه ای از ایجاد درد در اثر اختلال میدان است که می تواند از طریق درمان ارگانهای داخلی درمان شود.

پارامترهای الکتریکی انسان:

بسیاری از تحقیقات اولیه در مورد خصلت الکتریکی نقاط طب سوزنی می تواند توسط اختلاف مقاومت پوستی بین نقطهء طب سوزنی Acupoint و ارگانهای مجاور تفسیر شود. در اوایل دههء ۱۹۵۰ ناکاتانی دریافت که تعدادی از نقاط در بدن بسیار هادی تر از دیگر نقاط هستند در صورتیکه یک جریان ۱۲ ولت به بدن وصل شود. او نه انان نقاط کم مقاومت یا نقاطی که اجازهء عبور جریان الکتریکی را می دهند که به ژاپنی به انان ریودوراکو می گویند. پس از ان بسیاری از محققین وسایلی را ابداع کردند که می توانست قدرت هدایت نقاط طب سوزنی را نشان دهد.

کریپنر نشان داد که مقاومت نقاط طب سوزنی بین ۱۰۰ و ۲۰۰ کیلو ولت است در حالی که جاههایی که نقطه نیستند مقاومت بسیار بیشتری تا ۱۰ مگا ولت بود.

نیبویت از وسایل اندازه گیری بسیار پیچیده تری استفاده کرد و ثابت کرد که نقاط طب سوزنی ۵۰ درصد یا بیشتر از نقاط اطراف ان قدرت هدایت دارند و وقتی که الکترودها را روی این نقاط در یک مریدین قرار دهیم جریان بسیار روانتر از وقتی است که الکترودها در روی مریدینهای مختلف وصل شوند.

توانایی یا قدرت یک ماده در جهت ذخیره و آزاد کردن شارژ الکتریکی است. اجزاء الکترونیک به عنوان مثال ها در وسایل الکترونیک برای این منظور در نظر گرفته شدهاند. بر اساس تحقیقات نقطه طب سوزنی یا Acupoint شارژ را به میزان بالاتری از اطراف ذخیره می کنند و مقاومت کمتری دارند. او دریافت که ها دارای توانایی یا دو صدم تا نیم mF میکروفاراد هستند در حالی که غیر از این نقاط کمتر از یک صدم mF میکروفاراد هستند

قطبیت یک اصل حیاتی دیگر از طرز کار بدن انسان و درمان طب سوزنی است. پتانسیلهای الکتریکی که به ان قطبیت می گویند توسط بوسیلهء دستگاه الکترواکوپانچرگرام اندازه گیری شد. در این مطالعه او دستگاه را به نقاط GB41 در کف پا و SJ3 در کف دست وصل کرد و از نقطهء RN7 در شکم بعنوان زمین استفاده کرد. دستگاه نقاط را تحریک نمی کرد. اندازه گیری در حالات مختلف مانند قرار دادن در محلها و تحریک و تحریک حرارتی و با اشعهء لیزر انجام شد. محققان دریافتند که در صورتیکه تغییر پتانسیل بین نقاط زیاد باشد بیماران متوجه جریان انرژی از کرختی تا احساس شدید وجود انرژی می کردند و وقتی که تفاوت الکتریکی وجود نداشت بیماران یا احساسی نداشتند یا احساس کمی داشتند. محققان دریافتند که نقاط دور طب سوزنی می توانند مثبت یا منفی شوند البته در مقایسه با زمین این قطب گرایی پیدا می شود.

انها اظهار داشتند که مریدینها مانند کانالهایی در فضای بین بافتی وجود دارند که باعث انتشار شارژهای الکتریکی داخلی می شوند. انسداد در جریان طبیعی می تواند باعث درد یا دیگر علائم شود این انسداد باعث ایجاد شارژهای الکتریکی منفی و مثبت می شوند.

بنظر می رسد که عدم تعادل ین و ینگ ( بر اساس تئوری طب سنتی چینی ) بوسیلهء فعالیت یونی مثبت یا منفی بوجود می اید که با تحریکات طب سوزنی انتشار می یابد که می تواند احساسات تیپیک سوزن زدن را ایجاد نماید که به ان فنومن رسیدن چی می گویند. در مورد این احساس یک احساس کرختی. مورمور . سنگینی و ضربان می شود.

این احساس متفاوت از درد تحریک عصبی است که بسیار ناخوشایند می باشد. هر چه اختلاف پتانسیل بیشتر باشد احساس چی بیشتر می شود. مریدینها نشان دهندهء راههای کم مقاومتی هستند که جریان یونی داخلی جریان دارد.

Tirgoviste-Lonescu و همکاران چارت پایین را که جزئیات عمل نواحی پوستی استفاده شده در طب سوزنی را ارائه داده است.

مشخصات نقاط سطحی پوستی طب سوزنی یا Acupoints

•۱- دارای پتانسیل الکتریکی بالایی هستند تا ۳۰۰ میلی ولت

•۲- دارای ارزش توانایی یا بالایی هستند یعنی قدرت ایجاد الکتریسیته (بین یک دهم تا یک میکرو فارادی).

•۳- دارای مقاومت پایین پوستی هستند

•۴- دارای دمای موضعی بالاتر هستند

•۵- تشعشع مرئی نور از نقاط jing و Yuan

•۶- علائم صوتی در نقاط طب سوزنی دارند (۲ تا پانزده هرتز با شدت نیم تا یک میلی ولت بصورت تیز یا سینوسی)

کیفیت نقاط عمیق طب سوزنی

۱-دارای ظرفیت پایین تری به محرکهای الکتریکی هستند

۲-توانایی انبار شارژهای الکتریکی یا Capacitance

۳- دارای قدرت هدایت بالای ایزوتوپیک هستند

۴-دارای ارتباط الکترونی بصورت رزونانس (هادی) با دیگر نقاط طب سوزنی هستند

بر اساس تحقیقات بالا اینطور بنظر می رسد که طب سوزنی بسیار موثرتر است وقتی که علائم تحت درمان قرار گرفته همراه با عدم توازن یونی بالاتری باشد که این مورد توسط تحریک نقاط طب سوزنی بوقوع می پیوندد و باعث درمان می گردد.

جریانات میکرو سیستم مریدین و میکرو کانت

در طی کار من مقاومت پوستی قبل و بعد از تحریک به مدت ۶ ثانیه اندازه گیری شد. من دریافتم که افزایش قدرت هدایت الکتریکی پوستی بعد از چنین تحریکاتی در بیماران دارای بیماری واقعی بسیار بیشتر از افراد طبیعی است. مطالعهء بالا این را تائید می کند. بیماران دارای درد و اشکال بعلت اختلال جریان خون دارای توانایی الکتریکی بالاتری بودند. یک وسیلهء میکروکارنت (جریانهای کوچک) می تواند به اسانی تغییرات مقاومت پوستی را نشان دهد.

محقق مهم تحقیقات طب سوزنی و میکرو سیستم نوردنسترم است. او بخوبی با کاتترهای پیشرفته استفاده شده در جراحی اشنا بود او یک سهم مهم در انرژی درمانی جهت سرطان داشت. او سیستم های مریدین را مدارهای بستهء عروقی-بافت بینابینی تصور می کرد. بر اساس نوردنسترم این سیستم اجازه می داد که شارژهای مثبت و منفی در مسیرهای طولانی در بدن از طریق عروق خونی و بافت های بینابینی حرکت کند. سیستم با عدم تعادل موجهای منفی و مثبت تولید شده در مرکز تولید انرژی بدن و جریانهای جراحت ازاد شده توسط اسیب بافتی و تروما تقویت می شود. بیشترین کانالهای استفاده شده از مریدینها توسط TCM ترسیم شده اند . فقط جریانهای مستقیم در بافتها و جریانات با متناوب زیاد که در محرکهای کلینیکی در ایجاد تعادل در سیستم های مریدینها موثر نیستند. بنابر این میکرو کارنت ها که معمولاء بعنوان یک فرم تعادل داده شده از جریان مستقیم هستند و در این مورد خیلی مفید هستند. جریانات با فرکانس زیاد تناوبی که در موارد عملی مورد استفاده قرار می گیرند ممکن است جهت اثرات ضد التهابی برای درد حاد و احتمالاء در دوز بالا جهت تخریب بافتهای ناسالم مفید باشند. سیم های دارای پمپ آیونی دکتر یو شیو ماناکا را می توان گفت که بر اساس ایجاد تعاذل در بدن کار می کند. با استفاده از نقاط اصلی در عروق غیرطبیعی و مریدینهای اصلی جهت پمپ یون می توان این تعادل را بطور مستقیم به عمیق ترین لایه های انرژی بدن رساند.

کار جهت بیماران سرطانی که در مراحل اخر بودند بسیار بود. سلولهای سرطانی به مقدار بیشتری به انرژی الکتریکی حساس هستند تا سلولهای طبیعی و استفادهء خارجی از جریانات القاء شده باعث تاثیر بسه سازیی روی این سلولها می گذارد. او ثابت کرد که تحریک مستقیم میکروکارنت تومورها با الکترودهای سوزنی کار گذاشته شده باعث بلوک درد و سرطان به مدت طولانی می شود و در بسیاری از موارد باعث تحلیل تومور یا ناپدید گشتن ان می گردد. نقطهء مثبت محرک روی تومور قرار داده می شود و نقطهء منفی در فاصلهء دورتری قرار داده می شود.

تاثیرات الکتریکی سوزن گذاری طب سوزنی Acupuncture needling

نوردنستروم همچنین اثرات سوزن گذاری و تحریک سوزنهای طب سوزنی را مورد مطالعه قرار داده است. او به نتایج پایین رسید.

اختلاف الکتریکی بین ساب کورتیس subcutis بیمار و انگشتان طب سوزنی کار یک جریان توانا ایجاد می کند که در نهایت باعث برابر شدن شارژها می گردد. شارژ می تواند به هر طرف برود که این بستگی به قدرت میدان طب سوزنی کار Acupuncturist و شخص بیمار است. این مقوله ثابت می کند که انجام دهندهء طب سوزنی باید Di Gong (زندگی سالم) را کسب کند که بدین منظور میدان شخصی او باید از بیمار قویتر باشد. در صورتیکه یک سوزن استفاده می شود که دارای دسته پلاستیکی باشد و مانع ارتباط میدان مغناطیسی طب سوزنی کار و بیمار گردد. باز سوزن گذاری از طریق متعادل کردن سطح و لایه های عمقی بیمار موثر است. تحریک و مانور سوزن می تواند باعث اثر روی شارژ گردد که این بستگی دارد که خلاف عقربه های ساعت باشد یا در جهت عقربه های ساعت یا اینکه بیرون اوردن و فرو بردن با قدرت بیشتری انجام گردد. در هر زمان جریان بین فلز و یک الکترولیت ( مایعات بدن) جریان کند. الکترولیز باعث رفع این حایل شود می تواند ارتباط خوب . تسریع شده الکتریکی را ایجاد نماید. در مطالعهء دیگری یک وسیلهء EAG متصل شد به همان نقاطی که قبلاء توسط همین محققین مورد استفاده قرار گرفته بود و در بالا در مورد ان شرح دادیم. سوزن ها بوسیلهء متدهای کلاسیک طب سوزنی که شامل حرکت در جهت عقربه های ساعت و چرخش در خلاف عقربه های ساعت و چرخاندن به جلو و عقب و فروکردن و بیرون اوردن ( بالا و پایین حرکت دادن) تحریک شدند. محققین دریافتند که سوزن هایی که در جاهای دورتر هستند در تمام موارد دارای قطب منفی نسبت به شکم هستند و دارای پتانسیل بین منفی ۲۵ تا منفی ۳۵۰ میلی ولت هستند و این تغییرات بستگی به تکنیک و سلامت بیماران دارد. بیماران سالم در نقاط دور ولتاژ ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلی ولت داشتند در صورتیکه بیمارانی که دارای یک بیماری بودند ولتاژهای کمتری ثبت شد. بیماران سالم بزودی بعد از مانور سوزنها به سطح بازال و طبیعی باز می گشتند در صورتیکه بیماران دارای یک بیماری واقعی یا به ارامی به سطح نرمال می رسیدند یا اصلاء نمی رسیدند که نشان دهندهء یک نوع بلوک انرژی در انان بود. بر اساس تئوری TCM این ممکن است مربوط به اختلال عملکرد کبد باشد چرا که بر اساس تئوری TCM کبد کنترل انتشار و جریان چی Qiرا بعهده دارد..

در حقیقت بیشترین تحقیق در مورد کیفیت الکتریکی سوزن گذاری طب سوزنی یا Acupuncture needling توسط موسات که ازمایشات زیادی را در مورد اندازه گیری دقیق فعالیت الکتریکی ایجاد شده توسط سوزنهای طب سوزنی از جنسهای فلزی مختلف انجام داد. کار او ثابت می کرد که سوزن گذاری طب سوزنی باعث تماس با مایعات داخل بدن می شود و اساس درمان میکروکارنت می باشد. قرار دادن یک سوزن فلزی باعث تماس با مایعات بدن و فلز می شود و این به مثابه یک باطری عمل می کند که تولید کنندهء انرژی است و تولید انرژی بوسیلهء چنین باطریی به مقدار زیادی با استفاده از سوزن های دارای دو فلز مانند انانی که دسته و بدنه از دو جنس هستند افزایش می یابد. ترکیب دو فلزی که باعث تولید انرژی الکتریکی می شود وقتی در تماس با یکدیگر قرار می گیرند بعنوان ترموکاپل شناخته شده است. اضافه کردن گرما به دسته های سوزن باعث افزایش تولید انرژی در ترموکاپلها می شود.

سوزن های فلزی دارای قطبیت مثبت در نوک بود یعنی اینکه دسته بعنوان کاتد و نوک بعنوان آند عمل می کرد. وقتی دستهء سوزن به دمایی بالاتر از دمای بدن می رسید جریان بر عکس می شد.

موسات توانایی الکتریکی در طول مریدین ها را اندازه گیری کرد. در یک تحقیق او سوزن را در روی یک مریدین قرار داد و برای چندین دقیقه جریان ضربان دار یک ولت را به سوزنها بعنوان تحریک وارد کرد. بعد از قطع تحریک او شارژ بین سوزنها را اندازه گیری کرد و دریافت که این شارژ ۲۴ تا ۳۰ میلی وات است. وقتی سوزن را از مسیر مریدین تغییر جهت می داد اندازه گیری بسیار کمتر می شد.

بنظر می رسد که مریدینها شارژهای الکتریکی را ذخیره می کنند و احتمالاء این امر توسط بافت فاشیای بینابینی صورت می گیرد که محققان ژاپنی پیدا کرده بودند که ستر سیستم مریدین است.

دیگر کیفیتی را که انسان به ارث می برد پیزوالکتریسیته است. این توانایی یک ساختمان کریستال است که در صورتیکه تغییر شکل یابد یا تحت فشار قرار گیرد. یک شارژ الکتریکی ایجاد می کند. نیروهای حرکت و جاذبه روی انسان و بدن جانوران بطور ممتد چنین شارژهایی را آزاد می کنند. بکر چنین مواردی را در روی استخوان اندازه گیری کرد و نشان داد که دوباره سازی استخوان توسط این شارژهای درونی ایجاد شده توسط پیزوالکتریسیته انجام می گیرد. این مسئله تنها مختص به استخوان نیست.

نتیجه:

بدن انسان انرژی الکتریکی از طریق فعالیت ارگانیکو تنفس سلولی و جریانات جراحت و فعالیت پیزو الکتریک ایجاد می کند. این جریانات جزئی زمینه های نیرو را درست می کنند و جمع آوری آنان بصورت سیستم مریدین ها دیده می شود.محققین زمینهء مریدینها را سلولهای گلیال . شبکهء فاسیا. فضاهای بین بافتی و عروق خونی می دانند. شارژهای الکتریکی جزئی می توانند در مسیر های طولانی از طریق نیمه هادی جریان کنند که جریانهای الکتریکی را از طریق شبکه های ملکولی منظم منتقل می کنند. تفاوت ها در تولید انرژی و جریانات جراحت باعث ایجاد غدم تعادل در شارژهای مثبت و منفی در بدن می شوند که همراه هستند با درد و بیماری .

اثرات درمان طب سوزنی از این توانایی دیسشارژ این تفاوت ها و یا از طرف دیگر ایجاد شرایط دلخواه شارژ در بدن می شوند. نقاط طب سوزنی دارای قدرت هدایت بالاتر از بافتهای اطراف هستند. استفاده از فلزات مختلف در ساختن سوزن طب سوزنی باعث اثرات ترموکاپل جهت تحریک قویتر نقاط طب سوزنی می گردد.سیستم های بدن قطبی هستند به صورتیکه تنه و سر الکتروپوزتیو و اندامها الکترونگاتیو هستند. تحریک الکتریکی که بعد از تحریک این قطبیت های طبیعی روی می دهد باعث افزایش هدایت بین الکترودها می شوند و بنظر می رسد که از لحاظ کلنیکی موثرتر باشد. تحریک غیر سوزنی بخصوص وقتی قطب گرایی را بطرف قطب گرایی طبیعی ببرد می تواند یک روش بسیار موثر ایجاد توازن در مریدینها باشد.