تاریخچه طب سوزنی

تاریخچه طب سوزنی
تاریخچه استفاده از طب سوزنی در کشور چین به عصر حجر باز می گردد که در آن
زمان از سنگهایی نوک تیز به نام “بیان شی” ( BIAN SHI ( استفاده می شد. سوزن
های سنگی طب سوزنی مربوط به پنج هزار سال پیش توسط باستان شناسان در کشور
چین کشف شده است. اولین کتاب چینی که در آن در مورد طب سوزنی بحث شده
است کتاب “طب داخلی کلاسیک امپراطور زرد” می باشد که در حدود ۰۰۲۲ سال
پیش نوشته شده است. در این کتاب از انواع سوزن های فلزی، مریدین ها و نقاط خاص
بر روی آنها، انواع روش های فروکردن سوزن در بدن و انواع مختلف بیماریهایی که
می توان با استفاده از طب سوزنی آنها را درمان نمود بحث شده است.