علت بیماری ها از نظر طب سوزنی و زمان ایجاد آنها

از نظر طب مرسومی چین یا T.C.M بیماری ها در بدن با دو فاکتور ظاهر می گردند.

۱) فاکتور پاتولوژیک خارجی

۲) فاکتور پاتولوژیک داخلی

هر دو فاکتور با آسیب رساندن به اعضا داخلی بدن می توانند موجب صدمات به اعضاء و اورگان ها بشوند. مثلاً نمونه فاکتور پاتولوژیک خارجی مثل باد سرد، سرما، رطوبت، بادگرم که جزء عوامل آب و هوایی هستند و عوامل خارجی دیگر مانند خوردن غذاهای انباشته از چربی یا خوردن الکل و پرخوری که این عوامل هم اگر به صورت زیاد تکرار شوند باعث صدمه به اورگان ها و ایجاد بیماری می شوند. فاکتورهای پاتولوژیک داخلی در اخل بدن می باشند مانند ترس ناگهانی، ناراحتی و اندوه، شادی بیش از حد، رفتارهای مالیخولیایی، اضطراب و هیجانات زیاد که خود می تواند سبب آسیب رساندن به اعضاء مختلف مثل کبد، قلب، کلیه، طحال، ریه، معده، روده کوچک یا بزرگ و غیره گردد. به منظور درمان طب سوزنی از طریق نقاط مشخص که برای هر بیماری به خصوص در نظر گرفته شده است با مانورهایی که به سوزن داده می شود می توانند برای کم کردن و بیرون راندن عامل ایجاد کننده بیماری یا پاتولوژیک اقدام نمایند.

بیماریها از نظر طب سوزنی