عناصر پنج گانه طب سوزنی

طب سوزنی

بنا به اعتقاد چینیان، شیوه طب سوزنی عناصر پنج گانه، نوع باستانی طب سوزنی است که به درمان تمام لایه های وجود شخص یعنی بدن، ذهن ، قلب (احساسات) و روح می پردازد، روش کاملتر و بسیار صحیح تر انجام درمان با طب سوزنی است. به این ترتیب شخص بیمار می تواند با تمام وجود سلامتی خود را بازیافته و به تعادل کامل برسد. درمانگر برای درک عمیق شخص بیمار اهمیت فراوانی قائل است و این مطلب با شناخت کامل محیط، تاریخچه زندگی و تأثیر عناصر پنج گانه بر زندگی این شخص حاصل می شود. این پنج عنصر آتش، خاک، فلز، آب و چوب هر یک در شکل گیری وجود و شیوه عمل ما در زندگی مؤثرند. زمانی که طب سوزنی برای از بین بردن سریع علائم بیماری به کار برده می شود، فرمول طب سوزنی نامیده می شود. این روش درمانی موقت و سطحی مؤثر است اما بیمار را از درون معالجه نمی کند. یک متخصص طب سوزنی عناصر پنج گانه، به خوبی از قوانین طبیعت آگاه است و می تواند از آنها برای تشخیص بیماری کمک بگیرد و به درمان کامل بیمار بپردازد. درمانگر به دنبال ناهماهنگی در جریان انرژی بدن می گردد. در این حالت انرژی که در دوازده محور حیاتی بدن در جریان است در جاهایی به مانع برخورد کرده و به دلیل آن عدم تعادل بین عناصر پنج گانه است. درمانگر باید عنصری را که بدن را ضعیف تر عمل می کند بیابد و با انتخاب نقطه صحیح برای انجام طب سوزنی، عنصر مورد نظر را تقویت کند و هماهنگی را به بدن برگرداند. طب سوزنی با تأثیر بر جریان انرژی یا QI که در میان محورهای حیاتی بدن در جریان است، عمل می کند. این جریان با امتحان نبض های دوازده گانه ارزیابی می شود. در بدن انسان ۳۶۵ نقطه اصلی وجود دارد و اگر ما محورهای اصلی را به صورت رود در نظر بگیریم، این نقاط همان مخزن های آبی هستند که می توانند در صورت لزوم بر مقدار آب رود بیافزایند و جریان انرژی را سریع تر و قوی ترکنند. برای هر نوع معالجه، درمانگر موانع موجود در مسیر جریان انرژی را پیدا می کند و برای رفع آن نقطه خاصی را انتخاب می کند.